AGB

AGB

Beste gast,
voor ons is het vanzelfsprekend om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, dit houdt ook in dat u moet weten welke diensten wij leveren, waarvoor wij verantwoordelijk zijn en welke aansprakelijkheden u tegenover ons heeft. Gelieve kennis te nemen van onze Algemene Voorwaarden, die de contractuele relatie tussen u en ons regelen en die u bij uw reservering aanvaardt.

1. toepassingsgebied

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor de huur van hotelkamers voor logiesdoeleinden, alsmede op alle andere diensten en leveringen die het hotel in dit kader aan de klant verleent (hotelaccommodatieovereenkomst). De term "hotelaccommodatiecontract" omvat en vervangt de volgende termen: Logiescontract, contract voor ontvangst van gasten, hotelcontract, hotelkamercontract.

1.2 Voor het onderverhuren of opnieuw verhuren van de ter beschikking gestelde kamers alsmede het gebruik ervan voor andere doeleinden dan logies is de voorafgaande toestemming van het hotel in tekstvorm vereist, waarbij artikel 540 lid 1 zin 2 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) vervalt, voor zover de klant geen consument is in de zin van artikel 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB).

1.3 De algemene voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing indien dit vooraf uitdrukkelijk in tekstvorm is overeengekomen.

2. sluiting van de overeenkomst, -partner, verjaringstermijn

2.1 De contractanten zijn het hotel en de klant. Het contract komt tot stand door de aanvaarding door het hotel van de aanvraag van de klant. Het staat het hotel vrij om de kamerreservering in tekstvorm te bevestigen. Indien een derde namens de klant een bestelling heeft geplaatst, is hij samen met de klant als hoofdelijk schuldenaar jegens het hotel aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het logiescontract, mits het hotel een overeenkomstige verklaring van de derde heeft ontvangen.

2.2 Voor alle vorderingen tegen het hotel geldt in het algemeen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het wettelijke begin van de verjaringstermijn. Dit geldt niet voor vorderingen tot schadevergoeding en andere vorderingen, mits deze gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid van het hotel.

3. aankomst en vertrek

De klant verwerft geen aanspraak op de terbeschikkingstelling van specifieke kamers. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, mag de kamer op de dag van aankomst niet vóór 15.00 uur worden betrokken en moet deze op de dag van vertrek vóór 11.00 uur worden teruggegeven. De gast wordt verzocht de receptie uiterlijk om 22.00 uur op de dag voor vertrek te informeren als het vertrek na 11.00 uur is gepland: Bij vertrek voor 18.00 uur is de helft van de kamerprijs verschuldigd, na 18.00 uur de volledige kamerprijs.

4. diensten, prijzen, betalingen, compensaties

4.1 Het hotel is verplicht de door de klant geboekte kamers gereed te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.

4.2 De klant is verplicht tot betaling van de overeengekomen of geldende prijzen van het hotel voor de terbeschikkingstelling van de kamer en de overige door de klant gebruikte diensten. Dit geldt ook voor diensten waartoe de klant rechtstreeks of via het hotel
opdracht heeft gegeven en die door derden worden geleverd en door het hotel worden betaald.

4.3 De overeengekomen prijzen zijn inclusief de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende belastingen en lokale heffingen. Niet inbegrepen zijn lokale heffingen die de gast zelf verschuldigd is volgens de desbetreffende lokale wet
, zoals toeristenbelasting. In geval van wijziging van de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde of van invoering, wijziging of afschaffing van plaatselijke heffingen op het voorwerp van de prestatie na het sluiten van het contract worden de prijzen dienovereenkomstig aangepast. Voor overeenkomsten met consumenten geldt dit alleen indien de periode tussen de sluiting en de uitvoering van de overeenkomst meer dan vier maanden bedraagt.

4.4 Het hotel kan zijn instemming met een door de klant gevraagde latere vermindering van het aantal gereserveerde kamers, van de hoteldiensten of van de verblijfsduur van de klant afhankelijk stellen van een verhoging van de prijs van de kamers en/of van de andere diensten van het hotel.

4.5 Facturen van het hotel zijn onmiddellijk na ontvangst zonder aftrek verschuldigd. Indien betaling op rekening is overeengekomen, geschiedt betaling zonder aftrek binnen tien dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders is overeengekomen.

4.6 Hotel Residenz Immenhof GmbH is gerechtigd om bij het sluiten van de overeenkomst een redelijke vooruitbetaling of borgsom van de klant te verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een creditcardgarantie. Het bedrag van het voorschot en de betalingsdata kunnen in tekstvorm in het contract worden overeengekomen. De wettelijke bepalingen blijven onverlet in geval van voorschotten of waarborgsommen voor pakketreizen. Bij wanbetaling door de klant zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

4.7 In gerechtvaardigde gevallen, bijvoorbeeld betalingsachterstand van de klant of uitbreiding van de omvang van het contract, is het hotel gerechtigd, ook na het sluiten van het contract en tot aan het begin van het verblijf, een voorschot of zekerheidstelling in de zin van
het voorgaande artikel 4.6 te eisen of een verhoging van het in het contract overeengekomen voorschot of de zekerheidstelling tot de volledige overeengekomen vergoeding.

4.8 Het hotel is tevens gerechtigd om van de klant aan het begin en tijdens het verblijf een redelijk voorschot of een waarborgsom zoals omschreven in artikel 4.6 hierboven te verlangen voor bestaande en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst, voor zover een dergelijke betaling niet reeds is verricht overeenkomstig artikel 4.6 en/of artikel 4.7 hierboven.

4.9 De klant kan een onbetwiste of rechtsgeldige vordering slechts verrekenen met een vordering van het hotel.

4.10 Indien er meer dan vier maanden liggen tussen het sluiten van het contract en de aankomst, behoudt het hotel zich het recht voor om de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. U hebt dan de mogelijkheid om, indien de prijs u niet bevalt, de reservering binnen 10 dagen na kennisgeving van de prijs kosteloos te annuleren. Alle prijzen zijn in euro.

4.11 In geval van schade aan de kamer door vervuiling of vernieling tijdens het verblijf, behouden wij ons het recht voor de kosten hiervoor in rekening te brengen.

5. terugtrekking van de klant

(ANNULERING)/NIET AANVAARDEN VAN DE DIENSTEN VAN HET HOTEL (No Show)

5.1 De klant kan de met het hotel gesloten overeenkomst slechts opzeggen indien in de overeenkomst uitdrukkelijk een herroepingsrecht is overeengekomen, indien een ander wettelijk herroepingsrecht bestaat of indien het hotel uitdrukkelijk instemt met de opzegging van de overeenkomst. De instemming met een herroepingsrecht en de eventuele instemming met een annulering van de overeenkomst geschieden telkens in tekstvorm.

5.2 Indien het hotel en de klant een datum voor kosteloze opzegging van de overeenkomst zijn overeengekomen, kan de klant zich tot die datum uit de overeenkomst terugtrekken zonder dat het hotel aanspraak kan maken op betaling of schadevergoeding. Het herroepingsrecht van de klant vervalt indien hij zijn herroepingsrecht jegens het hotel niet op de overeengekomen datum uitoefent.

5.3 Indien geen herroepingsrecht is overeengekomen of reeds is verstreken, indien er ook geen wettelijk herroepings- of opzeggingsrecht bestaat en indien het hotel niet instemt met een annulering van de overeenkomst, behoudt het hotel ondanks het niet-gebruik van de dienst de aanspraak op de overeengekomen vergoeding. Het hotel houdt rekening met de inkomsten uit de verhuur van de kamers aan derden en de bespaarde kosten. Indien de kamers niet aan andere partijen worden verhuurd, kan het hotel een forfaitaire aftrek toepassen:
voor bespaarde kosten.

In het geval van individuele reizen geeft het hotel gratis annulering indien een annuleringstermijn van 14 dagen voor aankomst in acht wordt genomen (met uitzondering van oudejaarsaanbiedingen). Bij annulering na 14 dagen voor aankomst is de klant verplicht 90% van de contractueel overeengekomen prijs te betalen voor overnachtingen met of zonder ontbijt en voor arrangementen met diensten van derden, 70% voor halfpension. Het staat de klant vrij te bewijzen dat voornoemde vordering niet of niet in het vereiste bedrag is ontstaan.

In geval van vroegtijdig vertrek of no-show zonder annulering moet het volledige boekingsbedrag worden betaald. De afgifte van een voucher of verrekening is niet mogelijk.

Annuleringen / omboekingen van groepen (20 personen of meer) zijn kosteloos mogelijk voor het gehele contingent tot 4 weken voor aankomst.

6. intrekking van het hotel

6.1 Indien is overeengekomen dat de klant de overeenkomst binnen een bepaalde termijn kosteloos kan opzeggen, is het hotel van zijn kant gerechtigd de overeenkomst tijdens deze termijn op te zeggen indien er aanvragen van andere klanten zijn voor bij Hotel Residenz Immenhof GmbH contractueel geboekte kamers en de klant geen afstand doet van zijn recht op opzegging bij navraag door het hotel binnen een redelijke termijn. Dit geldt dienovereenkomstig bij het verlenen van een optie indien er andere aanvragen bestaan en de klant niet bereid is een vaste reservering te maken op aanvraag van het hotel met een redelijke termijn.

6.2 Indien een overeenkomstig artikel 4.6 en/of artikel 4.7 overeengekomen of gevraagde vooruitbetaling of waarborgsom ook na het verstrijken van een door het hotel gestelde redelijke respijttermijn niet wordt voldaan, is het hotel eveneens gerechtigd
van de overeenkomst terug te trekken.

6.3 Bovendien heeft het hotel het recht zich om objectief gerechtvaardigde redenen buitengewoon terug te trekken uit het contract, met name indien

  • overmacht of andere omstandigheden waarvoor het hotel niet verantwoordelijk is, de uitvoering van het contract onmogelijk maken;
  • kamers of vertrekken zijn geboekt met misleidende of valse informatie of verzwijging van belangrijke feiten; belangrijke feiten kunnen zijn de identiteit van de klant, het vermogen om te betalen of het doel van het verblijf;
  • het hotel heeft gegronde redenen om aan te nemen dat het gebruik van de dienst de goede werking van het bedrijf, de veiligheid of de reputatie van het hotel in het openbaar in gevaar kan brengen, zonder dat dit aan de controle of de organisatie van het hotel kan worden toegeschreven;
  • het doel of de reden van het verblijf onwettig is;

6.4 De gerechtvaardigde terugtrekking van het hotel geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

7. aansprakelijkheid van het hotel

7.1 Het hotel is aansprakelijk voor de schade waarvoor het verantwoordelijk is en die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Bovendien is het aansprakelijk voor andere schade die berust op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim van het hotel of op een opzettelijke of nalatige plichtsverzuim van het hotel dat kenmerkend is voor het contract. Typische contractuele verplichtingen zijn de verplichtingen die de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maken en op de uitvoering waarvan de klant vertrouwt en mag vertrouwen. Plichtsverzuim door het hotel staat gelijk aan plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger. Verdere aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, tenzij in dit artikel 7 anders is bepaald. In geval van storingen of gebreken in de dienstverlening van het hotel zal het hotel zich inspannen om deze te verhelpen zodra het hotel hiervan op de hoogte is of na een onmiddellijke klacht van de klant. De klant is verplicht bij te dragen wat voor hem redelijk is om de verstoring te verhelpen en eventuele schade tot een minimum te beperken.

7.2 Het hotel is jegens de klant aansprakelijk voor ingebrachte zaken overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het hotel adviseert het gebruik van de hotel- of kamerkluis. Indien de klant geld, waardepapieren en kostbaarheden met een waarde van meer dan 800 euro of andere voorwerpen met een waarde van meer dan 3.500 euro wil inbrengen, is hiervoor een afzonderlijke opslagovereenkomst met het hotel vereist.

7.3 Voor zover aan de klant een parkeerplaats in de hotelgarage of op de hotelparkeerplaats ter beschikking wordt gesteld, zelfs tegen betaling, vormt dit geen bewaringsovereenkomst. In geval van verlies van of schade aan op het terrein van het hotel geparkeerde of gemanoeuvreerde motorvoertuigen en hun inhoud, is het hotel slechts aansprakelijk overeenkomstig het bovenstaande artikel 7.1, eerste tot en met vierde zin.

7.4 Wekopdrachten worden door het hotel met de grootste zorg uitgevoerd. Schadeclaims, behalve voor grove nalatigheid of opzet, zijn uitgesloten.

Berichten, post en zendingen van goederen voor gasten worden met zorg behandeld. Het hotel staat in voor de levering, de bewaring en, op verzoek en tegen betaling, de verzending ervan. Aansprakelijkheid voor verlies, vertraging of schade, met uitzondering van grove nalatigheid of opzet, is uitgesloten.

8. speciale opmerkingen

8.1 Verloren of achtergelaten/vergeten voorwerpen worden alleen op verzoek en tegen vergoeding van kosten toegezonden. Het hotel bewaart de voorwerpen gedurende 6 maanden.

9. huisdieren

9.1 Het meebrengen van huisdieren moet bij de reservering aan het hotel worden gemeld. Het huisdier moet in de kamer kunnen blijven zonder lawaai te maken. De gast is verantwoordelijk voor dekens, voerbak, mand en voer. Dieren zijn niet toegestaan op meubels, bedden en sanitaire voorzieningen. De gast is volledig verantwoordelijk voor eventuele schade aan het hotel en de inrichting ervan. Als de kamer tijdelijk niet beschikbaar is voor verhuur, brengen wij de schade in rekening bij de gast - de gast is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de zaak met zijn of haar verzekeringsmaatschappij.

10. bijzondere bepalingen in de vitaliteitsoase

10.1 Aan het begin van de behandeling informeert de gast de begeleider over eventuele gezondheidsproblemen zoals hartaandoeningen, hoge bloeddruk, stofwisselingsstoornissen, allergieën of zwangerschap. Het hotel is niet aansprakelijk voor onvoorziene huid- en lichaamsreacties veroorzaakt door cosmetica en behandelingen, of allergieën die de gast niet kent of niet aan het hotel heeft meegedeeld, of andere lichamelijke aandoeningen die de geboekte behandeling zouden hebben verhinderd. Het hotel kan de wellness- en fitnessruimten tijdelijk sluiten of de openingstijden wijzigen indien reparatiewerkzaamheden of iets dergelijks dit noodzakelijk maken. Kinderen mogen alleen onder toezicht in de fitness en de sauna.

10.2 Tot 24 uur voor de behandelafspraak kunnen behandelingen kosteloos worden geannuleerd, daarna wordt 80% van de behandelprijs in rekening gebracht. In geval van verlate aankomst voor de behandeling, uit billijkheid tegenover de volgende cliënt, moet de behandeling dienovereenkomstig worden verminderd met volledige betaling. Wij proberen een vervanger te vinden als een therapeut op korte termijn afzegt. Als dit niet mogelijk is, worden geannuleerde behandelingen niet in rekening gebracht - of volledig terugbetaald.

11. slotbepalingen

11.1 Wijzigingen van en aanvullingen op het contract, de aanvraagacceptatie of deze Algemene Voorwaarden geschieden in tekstvorm. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen zijn ongeldig.

11.2 De exclusieve bevoegde rechtbank - ook voor geschillen over cheques en wissels - bij handelstransacties is Hotel Residenz Immenhof GmbH. Indien de klant voldoet aan het vereiste van § 38 paragraaf 2 ZPO en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, is Hotel Residenz Immenhof GmbH de bevoegde rechtbank. Het Duitse recht is van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.

11.3 Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden voor hotelaccommodatie ongeldig of nietig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

11.4 Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Getuigenissen van klanten

Wat andere gasten zeggen

Een mooi, goed onderhouden en schoon hotel met een familiaire sfeer. Het personeel is zeer behulpzaam en vriendelijk, je voelde je meteen thuis. Het ontbijt is heerlijk en uitgebreid, het eten in het restaurant erg lekker. Ideaal voor een tocht door de Pfalz.

Familiebedrijf met hart, charme en stijl - mega lekker ontbijt en uitstekend diner. Het gaat allemaal om de kleine dingen en die zijn er gewoon. Geweldig saunagedeelte en goed zwembad. Het wellness-programma met mevrouw Strobel was ook geweldig!

Geweldig huwelijksverjaardag weekend! Het aanbod van de huwelijksdag voldeed volledig aan onze verwachtingen. De speciale zorg voor onze dag was echt heel lovenswaardig. We voelden ons absoluut comfortabel voor de 3 dagen. Het personeel was hoffelijk, de service zonder klachten. Ook het culinaire aanbod was uitstekend. Hartelijk dank aan het hele Immenhof-team!

Viering met collega's - Zeer vriendelijk en behulpzaam personeel. Zeer attente en bekwame bediening - vooral het diner personeel. Uitstekend eten met goede en passende wijnaanbevelingen. Mooie, schone en ruime kamers. Helaas was er geen tijd voor de prachtige wellnessruimte. Ik zal zeker weer komen.

Aanbevolen hotel op een goede locatie - We verbleven in het hotel voor een weekend en hadden een aangenaam verblijf. Er was een goed ontbijt - met champagne en zalm op zondag. Het diner op het prachtige terras was ook heerlijk. Met de Pfalzcard kon u gratis gebruik maken van het nabijgelegen prachtige buitenzwembad.

Prijzen en lidmaatschappen

We kijken uit naar uw komst Boek nu
Met directe boeking je krijgt altijd de beste prijs